#BY_CULTURE Беларускі фонд культурнай салідарнасці Белорусский фонд культурной солидарности Belarusian Culture Solidarity Foundation

Хто мы?

Беларускі фонд культурнай салідарнасці створаны з мэтай аказання падтрымкі прадстаўнікам беларускай культурнай супольнасці, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю.

Кто мы?

Белорусский фонд культурной солидарности создан для поддержки представителей белорусского культурного сообщества, пострадавших за свою гражданскую позицию.

WHO ARE WE?

The Belarusian Culture Solidarity Foundation was established to support representatives of the Belarusian cultural community who have been prosecuted for voicing their civil position.

Чаму створаны фонд?

Бо разам мы мацнейшыя. Бо ніхто не дасць нам творчай свободы, калі мы самі няздольныя яе ўзяць. Бо чалавечыя стасункі працуюць лепш за бюракратычную вертыкаль. Бо рэжым не ведае, што рабіць з культурай. І гэта шанец для нас усіх.

ПОЧЕМУ БЫЛ СОЗДАН ФОНД?

Ведь вместе мы сильнее. Ведь никто не даст нам творческой свободы, если мы сами не сможем ее взять. В конце концов, человеческие отношения работают лучше, чем бюрократическая вертикаль. Ведь режим не знает, что делать с культурой. И это шанс для всех нас.

WHY WE CREATED THE FOUNDATION?

Because we are stronger together.When the government doesn't grant us the creative freedom we should take it ourselves. Because human relations are more efficient than the bureaucratic vertical. Because the regime does not have a constructive course for cultural development. And this is where we can make a difference.

Хто падтрымлівае фонд?

Беларускі фонд культурнай салідарнасці з’яўляецца культурніцкім адгалінаваннем #BYSOL — агульнага фонда беларускай салідарнасці. Наш фонд таксама падтрымліваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары і бізнэс-колаў. Падтрымаць можаце і вы.

КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ФОНД?

Белорусский фонд культурной солидарности является культурным ответвлением #BYSOL — общего фонда белорусской солидарности. Наш фонд так же поддерживают представители белорусской диаспоры и деловых кругов. Вы тоже можете поддержать.

WHO SUPPORTS THE FOUNDATION?

The Belarusian Culture Solidarity Foundation is a cultural branch of #BYSOL — the umbrella fund of Belarusian solidarity. Our foundation is also supported by the representatives of the Belarusian diaspora and business community. Your support also counts!

Атрымаць дапамогу Получить помощь Get help

Як культурніцкае адгалінаванне фонда #BYSOL, мы дапаможам тым, хто пацярпеў з нагоды выказвання сваёй грамадзянскай пазіцыі.

Калі вы былі звольненыя, сышлі з працы ў знак пратэсту альбо на вас ажыццяўляецца ціск, калі ласка, запоўніце заяўку, падрабязна апісаўшы сваю сітуацыю.

Атрымаць дапамогу

Как культурное подразделение фонда #BYSOL Foundation, мы помогаем пострадавшим вследствие выражения гражданской позиции.

Если вы были уволены, подали в отставку в знак протеста или оказались под давлением, заполните заявку, подробно описав вашу ситуацию.

Атрымаць дапамогу

As a cultural branch of the #BYSOL Foundation, we help those prosecuted for their civic stance.

If you have been fired, pressured, or resigned voluntarily in protest, please fill out an application describing your situation in detail.

Get help

Прапанаваць ідэю Предложить идею Propose an idea

Мы дапамагаем рэалізаваць ідэі, скіраваныя на падтрымку культурнага спраціву, творчага імпэту і баявога духу неверагодных беларусаў.

Мы помогаем реализовывать идеи, направленные на поддержку культурного сообщества, творческого порыва и боевого духа невероятных белорусов.

We help to bring to life ideas aimed at boosting the cultural community, creative stimulus, and morale of the incredible Belarusians.

Кожны творца можа выказаць сваю пазіцыю ў зручнай для яго форме.

Перавага будзе аддавацца хуткім у плане рэалізацыі праектам (вулічныя графіці, творчы перформанс, відэа-арт ды інш.)

Працуем на падтрымку энергетыкі нязгоды, будуем культуру годнасці ды грамадзянскага актывізму.

Ствараем вольную культурную прастору новай Беларусі — разам!

Каждый творец может выразить свою позицию в удобной для него форме.

Предпочтение будет отдаваться быстрым в реализации проектам (уличные граффити, креативные перформансы, видеоарт и др.)

Мы работаем на поддержание энергии инакомыслия, построение культуры достоинства и гражданской активности.

Создадим свободное культурное пространство новой Беларуси - вместе!

Each creator can express their position in a convenient form.

Preference will be given to projects quick in realization (street graffiti, creative performance, video art, etc.)

We work to support the rebel energy, promote a culture of dignity and civic activism.

Let’s create a free cultural space of the new Belarus together!

Адкрыты ліст Предложить идею Open letter

Адной з нагодаў стварэння фонда стаў калектыўны зварот дзеячаў культуры і мастацтва

Одной из причин создания фонда стало коллективное обращение деятелей культуры и искусства.

One of the reasons for the creation of the fund was a collective appeal of cultural and artistic figures

У адказ на падзеі лета-восені-2020 прадстаўнікі культурнай супольнасці выступілі з адкрытым зваротам да беларускіх уладаў, які ужо падпісалі больш за 1500 асобаў, сярод якіх народныя і заслужаныя артысты, музыкі, літаратары, мастакі, культуролагі і іншыя дзеячы культуры і мастацтваў. Усіх іх аб’яднала прага да зменаў у нашай краіне.

Спіс падпісантаў працягвае папаўняцца. Запрашашем далучацца!*

  Паказаць адкрыты ліст

* Звяртаем увагу, што адкрыты ліст не звязаны непасрэдным чынам з фондам, подпіс пад адкрытым лістом не з’яўляецца далучэннем да дзейнасці фонда. Па дапамогу можна звярнуцца і ў выпадку, калі вы не падпісвалі ліст.

В ответ на события лета-осени 2020 года представители культурного сообщества создали открытое обращение к властям Беларуси, которое уже подписали более 1500 человек, в том числе народные и заслуженные артисты, музыканты, писатели, культурологи и другие деятели культуры. Всех их объединяет стремление к переменам в нашей стране.

Список подписавших продолжает расти. Приглашаем присоединиться! *

  Показать открытое письмо

* Обращаем ваше внимание, что открытое письмо не имеет прямого отношения к фонду, подпись под открытым письмом не является присоединением к деятельности фонда. Вы также можете получить помощь, если не подписали письмо.

In response to the events of summer-autumn 2020, the cultural community made an open appeal to the Belarusian authorities, which has already been signed by more than 1,500 people, including honored artists, musicians, writers, culture researchers, and other cultural figures. They all united to bring about changes in our country.

The list of signatories continues to grow. Welcome to join!*

  Паказаць адкрыты ліст Show open letter

* Звяртаем увагу, што адкрыты ліст не звязаны непасрэдным чынам з фондам, подпіс пад адкрытым лістом не з’яўляецца далучэннем да дзейнасці фонда. Па дапамогу можна звярнуцца і ў выпадку, калі вы не падпісвалі ліст.

* Please note that the open letter is not directly related to the fund, the signature under the open letter is not an affiliation to the activities of the fund. You can get help even if you do not sign the letter.

Мэты фонда

На творцаў, якія актыўна выказваюць сваю пазіцыю, ажыццяўляецца ціск - дзеячаў культуры звальняюць з працы, арыштоўваюць, аказваюць псіхалагічны ціск, зрываюць выступы. З мэтай аказання падтрымкі прадстаўнікам беларускай культурнай супольнасці, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю, быў створаны Беларускі фонд культурнай салідарнасці.

Гэта толькі для Беларусі ды беларусаў?

Не. Мы разлічваем, што наша дзейнасць здолее прыцягнуць увагу міжнародных СМІ, нашых замежных калег, разнастайных творчых суполак ды інстытутаў, паспрыяе адбудове эфэктыўных крэатыўных альянсаў ды супольных праектаў. Фактычна размова ідзе пра стварэнне сеткі культурных камунікацый па-за бюракратычным кіраўніцтвам і ідэалагічным ціскам ды эстэтычнай цэнзурай.

Хто ўзначальвае фонд?

Узначалілі фонд кіраўнік TuzinFM Cяргей Будкін і спявачка ды актывістка Марына Шукюрава (Руся).

Хто падтрымлівае фонд?

Беларускі фонд культурнай салідарнасці з’яўляецца культурніцкім адгалінаваннем #BYSOL — агульнага фонда беларускай салідарнасці. Наш фонд таксама падтрымліваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары і бізнэс-колаў. Падтрымаць можаце і вы.

Цели фонда

Творцы, активно выражающие свою позицию, подвергаются давлению - деятелей культуры увольняют, арестовывают, подвергают психологическому давлению, срывают их выступления. Белорусский фонд культурной солидарности создан для поддержки представителей белорусского культурного сообщества, пострадавших за свою гражданскую позицию.

Это только для Беларуси и белорусов?

Нет. Мы надеемся, что наша деятельность сможет привлечь внимание международных СМИ, наших зарубежных коллег, различных творческих сообществ и институтов, будет способствовать созданию эффективных творческих союзов и совместных проектов. Фактически, мы говорим о создании сети культурных коммуникаций вне бюрократического лидерства, идеологического давления и эстетической цензуры.

Кто возглавляет фонд?

Фонд возглавили глава TuzinFM Сергей Будкин и певица и активистка Марина Шукюрова (Руся).

Кто поддерживает фонд?

Белорусский фонд культурной солидарности является культурным ответвлением #BYSOL — общего фонда белорусской солидарности. Наш фонд так же поддерживают представители белорусской диаспоры и деловых кругов. Вы тоже можете поддержать.

The purpose of the fund

Creators who actively express their position are under pressure - cultural figures are fired and arrested, subjected to psychological pressure, their performances are thwarted. The Belarusian Cultural Solidarity Fund was established to provide support to representatives of the Belarusian cultural community who have suffered for their civil position.

Is it only for Belarus and Belarusians?

No. We hope that our activities will attract the attention of international media, our foreign colleagues, various creative communities, and institutions and contribute to the establishment of effective creative alliances the proliferation of joint projects. In a nutshell, we want to create a network of cultural communications beyond bureaucratic leadership, ideological pressure, and censorship.

Who heads the fund?

The fund is ruled by the head of TuzinFM Sergei Budkin and singer and activist Maryna Shukiurova (Rusia).

Who supports the fund?

The Belarusian Culture Solidarity Foundation is a cultural branch of #BYSOL, the general fund of Belarusian solidarity. Our foundation is also supported by representatives of the Belarusian diaspora and business community. Your support also counts!

Падтрымаць Поддержать Support

Дапамагчы можна праз Paypal

Вы можете помочь через Paypal

You can donate via Paypal

Кантакты Контакты Contacts

Па ўсіх пытаннях супрацы

По всем вопросам сотрудничества

On all cooperation opportunities

Раскажыце пра нас сябрам! Расскажите о нас своим друзьям! Share with friends!